ചാണ്ടി മാത്യുനിര്യാതനായി

മല്ലപ്പള്ളി: തേരടപ്പുഴ ഏജന്‍സീസ് ഉടമ ചാണ്ടി മാത്യു (തമ്പി) നിര്യാതനായി. സംസ്കാരം പിന്നീട്.