ഫാദര്‍ സ്റ്റാന്‍ സാമിയോട് അനുകമ്പകാട്ടണം

ആത്മീയ നേതാക്കളുടെയും രാഷ്ട്രീയനേതാക്കളുടെയും കൂടിക്കാഴ്ചകള്‍ വലിയ വാര്‍ത്തകളാണല്ലോ ഇപ്പോള്‍. സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതിലില്‍ എത്തിയതിനാല്‍ ഈ കാഴ്ചകള്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. കഴിഞ്ഞദിവസം…