മൺഭിത്തിയിലെ മാളങ്ങൾ പേപ്പർ കൊണ്ട് അടയ്ക്കും; മക്കളെ കാക്കാൻ ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞു അച്ഛനും അമ്മയും

പത്തനാപുരം∙ മക്കളെ ഇഴജന്തുക്കളിൽ നിന്നു കാക്കാൻ ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞു കാവലിരിക്കുകയാണ് ഈ രക്ഷിതാക്കൾ. അടുക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന മൺകട്ടകളുടെ മുകളിൽ ടാർപോളിൻ ഷീറ്റ് വിരിച്ച ഒറ്റ…