മാലിന്യത്തിൽ സ്വന്തം മേൽവിലാസവും ഫോട്ടോയും; പ്രദേശം വൃത്തിയാക്കിച്ചു, 2000 രൂപ പിഴയും…

പാഞ്ഞാൾ ∙ നിരീക്ഷണ ക്യാമറയില്ലാത്ത മണലാടി കയറ്റത്തിൽ മാലിന്യം തള്ളിയ ആളെ കുടുക്കിയത് സ്വന്തം മേൽവിലാ വും ഫോട്ടോയും. ഇവിടെ മാലിന്യം…