എം.ബി.ബി.എസ്സ്.യുവതി

രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്വതന്ത്ര സഭാംഗമായ യുവതി. 25 വയസ്.167 സെ.മീ. ഉയരം. എം.ബി.ബി.എസ്സ്. അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 9447465395