നാടാര്‍ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി. 28

നാടാര്‍ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി. 28,162 സെ.മി., പുതുനിറം. എം.എ.ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചര്‍, പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ് (പഠനം തുടരുന്നു). ആത്മീകനായ, ജോലിയുള്ള യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഫോണ്‍: 9497849222, 9446171832.
636/10/27 /2020

ചേരമര്‍ പെന്തെക്കോസ്തു യുവതി. 23

ചേരമര്‍ പെന്തെക്കോസ്തു യുവതി. 23, 5′.പ്ലസ് റ്റു. എം.എല്‍.റ്റി. അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഫോണ്‍: 8129245073, 8075237392
630/10/13 /2020

സാമ്പവ പെന്തെക്കോസ്തു യുവതി. 34

സാമ്പവ പെന്തെക്കോസ്തു യുവതി. 34, ബി.എസ്സ്.സി. നഴ്സ്. കേരളത്തില്‍ ജോലി. അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഫോണ്‍: 9544780621
631/10/13 /2020

പെന്തെക്കോസ്തു യുവതി. 30

പെന്തെക്കോസ്തു യുവതി. 30, ജനറല്‍ നഴ്സ്. സൗദിയില്‍ ജോലി. ഡിസംബറില്‍ നാട്ടില്‍ വരും. അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഫോണ്‍: 9544383719, 9747188944.
632/10/13 /2020

ഭര്‍ത്താവ് മരിച്ച പെന്തക്കോസ്തു യുവതി.

ഭര്‍ത്താവ് മരിച്ച പെന്തക്കോസ്തു യുവതി. പുനര്‍ വിവാഹം. 46 വയസ്, 155, എക്സ്റെ ടെക്നീഷ്യന്‍. അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട്. ദത്തും ആകാം.
ഫോണ്‍: 9495188058
634/10/13 /2020