പോസ്റ്റ് ബി.എസ്സ്. സി. നഴ്സ്

രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ചേരമര്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തെക്കോസ്തു യുവതി. 25 വയസ്.150 സെ.മീ. ഉയരം. പോസ്റ്റ് ബി.എസ്സ്. സി. നഴ്സ്. ഇപ്പോള്‍ ഒ.ഇ.റ്റി. പഠിക്കുന്നു. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ആത്മീയരായ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍ നിന്നും അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 8075237392. 9539361269.