ബി.എസ്സ്.സി. നഴ്സ്.

സാമ്പവ പെന്തെക്കോസ്തു യുവതി. 34, ബി.എസ്സ്.സി. നഴ്സ്. കേരളത്തില്‍ ജോലി. അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഫോണ്‍: 9544780621