ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് കോവിഡ് ബാധിച്ച യുവാവ് മരിച്ചു…

രാജാക്കാട് ∙ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നു കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന രാജാക്കാട് പഴയവിടുതി സ്വദേശിയായ യുവാവ് മരിച്ചു. കളത്തിൽകരോട്ട്  ജെയ്മോൻ (39) ആണു…